Opvang na traumatische ervaringen

Opvang na traumatische ervaringen


Organisaties die met schokkende gebeurtenissen te maken krijgen, hebben vaak opvangteams. De medewerkers die deze opvang verzorgen, moeten op meerdere niveau's inzicht hebben in hun rol en de bijbehorende vaardigheden.


Uiteraard staat de zorg voor het emotionele welzijn van betrokkenen voorop. Maar medewerkers hebben een verschillende rol gespeeld, hebben op verschillende afstand gestaan, en zijn op verschillende manieren 'geraakt' door wat er gebeurd is.


Gebeurtenissen vinden niet geïsoleerd plaats. Er zijn klanten aanwezig, collega's, leidinggevenden. Ieder van hen heeft een eigen perspectief, een eigen rol. Bij de opvang direct na een gebeurtenis, kunnen er vanuit de afhandeling andere eisen gesteld worden dan vanuit opvang optimaal is.


Bij opvang na schokkende gebeurtenissen, moet de medewerker goed geïnformeerd zijn over de do's en dont's. Een meer gedegen kennis van hoe trauma verwerkt wordt, is nodig om keuzen te maken hoe het eerste gesprek gevoerd wordt.


Bij schokkende gebeurtenissen zijn vaak meerdere mensen betrokken. Er moeten keuzen gemaakt worden in welke samenstelling gesprekken met betrokkenen gevoerd worden: welke gesprekken worden met het gehele team gevoerd, welke gesprekken met individuele medewerkers, welke met groepen.


Opvang zal in deze context nooit uit slechts één gesprek bestaan. De medewerker moet inzicht hebben in hoe verschillende gesprekken in verschillende fasen van de verwerking aangepakt kunnen worden.


Verwerking vraagt tijd. De medewerker moet een realistisch beeld hebben van de stappen en het tempo waarin verwerking zal verlopen. Hij moet in staat zijn hierop af te stemmen.


Om al deze stappen succesvol te laten verlopen, moet de organisatie adequaat beleid voeren. Daarin moeten voldoende voorzieningen zijn getroffen om de opvang en verwerking mogelijk te maken.


Omdat dit een complex geheel vormt, zijn opvangtrainingen meestal maatwerk. Met de opdrachtgever wordt afgestemd wat er al is, en wat er nodig is. 


Wanneer in de organisatie al veel elementen zijn gerealiseerd, kunnen er opfristrainingen aangeboden worden.


Neem contact op voor meer informatie over deze trainingen.